Klasse

Kurswechsel

Unterrichtende Lehrer

7

(3 Kurse)

20.08.18 – 28.09.18

7A: Hir, Kna, Den

7B: Hir, Kn, Den

01.10.18 – 30.11.18

03.12.18 – 01.02.19

7A: Nähen zu Hauswirtschaft zu Computer zu Nähen

7B: Nähen zu Computer zu Hauswirtschaft zu Nähen

Klasse

Kurswechsel

Unterrichtende Lehrer

8

(3 Kurse)

20.08.18 – 28.09.18

8A: Hir, West, Eng

8B: Wei, Kn, Eng

8C: Wei, West, Eng

8D: Hi, West, Eng

01.10.18 – 30.11.18

03.12.18 – 01.02.19

8A/8D: Hauswirtschaft zu Holz zu Computer zu Hauswirtschaft

8B/C: Hauswirtschaft zu Computer zu Holz zu Hauswirtschaft

Klasse

Kurswechsel

(ganzjährig)

Unterrichtende Lehrer

9

(5 Kurse)

20.08.18 – 28.09.18

9A/B: Hir, Kn, Fill, Wei, Bos

01.10.18 – 23.11.18

26.11.18 – 21.12.18

9C/D: Hir, Kn, Den, Wei, Bos

07.01.19 – 05.03.19

18.03.19 – 29.05.19

 Hauswirtschaft zu Metall zu Computer (Hirschfeld) zu Nähen zu Computer (Weigl) zu Hauswirtschaft

Klasse

Kurswechsel

Unterrichtende Lehrer

10

(3 Kurse)

20.08.18 – 28.09.18

10 A: Wei, West, Bos

01.10.18 – 23.11.18

26.11.18 – 18.01.19

 Computer zu Hauswirtschaft zu Metall zu Computer