Klasse

Kurswechsel

Unterrichtende Lehrer

7

(3 Kurse)

11.02.19 - 15.03.19

7A: Hir, Kna, Den

7B: Hir, Kn, Den

18.03.19 - 03.05.19

ab 06.05.19

7A: Nähen zu Hauswirtschaft zu Computer zu Nähen

7B: Nähen zu Computer zu Hauswirtschaft zu Nähen

Klasse

Kurswechsel

Unterrichtende Lehrer

8

(3 Kurse)

11.02.19 - 15.03.19

8A: Hir, West, Eng

8B: Now, Kn, Eng

8C: Now, West, Eng

8D: Hi, West, Eng

18.03.19 - 03.05.19

ab 06.05.19

8A/8D: Hauswirtschaft zu Holz zu Computer zu Hauswirtschaft

8B/C: Hauswirtschaft zu Computer zu Holz zu Hauswirtschaft

Klasse

Kurswechsel

(ganzjährig)

Unterrichtende Lehrer

9

(5 Kurse)

20.08.18 – 28.09.18

9A/B: Hir, Kn, Fill, Now, Bos

01.10.18 – 23.11.18

26.11.18 – 21.12.18

9C/D: Hir, Kn, Den, Now, Bos

07.01.19 – 05.03.19

18.03.19 – 29.05.19

 Hauswirtschaft zu Metall zu Computer (Hirschfeld) zu Nähen zu Computer (Nowaczewski) zu Hauswirtschaft

Klasse

Kurswechsel

Unterrichtende Lehrer

10

(3 Kurse)

11.02.19 - 07.03.19

10 A: Nov, West, Bos

18.03.19 - 03.05.19

ab 06.05.19

 Computer zu Hauswirtschaft zu Metall zu Computer